Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 130/08

Службен весник на Република Македонија бр. 130/08.
Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки