Заштита на лични податоци

Изјава за приватност

Правилник за видео надзор БЈН

Правила за определување на обврските и одговорноститена администраторот на информациските системи и на овластените лица при користење на документите и информатичко комуникациската опрема на Бирото за јавни набавки

Правила за технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

Прoцедура за документирање и известување за нарушувањата на личните податоци во Бирото за јавни набавки

Правила за превенирање, реакција и санирање на инциденти во Бирото за јавни набавки

План за едукација на раководните и овластени лица за обврските и одговорностите за заштита на личните податоци

Процедура за начинот на вршење избор, управување и контрола на обработувачите на лични податоци во Бирото за јавни набавки

Политика за креирање и употреба на лозинки за администратори во Бирото за јавни набавки

Правила за начинот на правење и чување на сигурносна копија и за повторно враќање на зачуваните лични податоци

Политика за чист екран и чисто биро

Политика за користење на предносливи уреди и работа од дистанца (teleworking)

Правила за начинот на чување и уништување на документи и начинот на бришење, чистење и уништување на медиуми кои се користат за обработка на лични податоци во Бирото за јавни набавки

Процедура за право на пристап и исправка на личните податоци од страна на субјектите на личните податоци

Правила за пристап до сервер салата

Процедура за право на пристап до документи

Процедура за право на пристап и исправка на личните податоци од страна на субјектите на личните податоци

Процедура за копирање и умножување документи

Техничко упатство при инсталирање на комуникациско техничка опрема

Правила за архивирање и чување на лични податоци со список на рокови за чување во личните податоци