Одлука по интерен оглас 01/2022

Интерен оглас бр. 01/2022 за унапредување на административен службеник – Виш соработник за плаќања на достасани обврски и наплата на побарувања, Одделение за финансиски прашања-1 извршител

Одлука за избор на кандидат по интерен оглас бр.01/2022

Одлука по интерен оглас 02/2022

Интерен оглас бр. 02/2022 за унапредување на административен службеник – Советник за управна контрола, Одделение за управна контрола, Сектор за контрола – 2 извршители

Одлука за избор на кандидат по интерен оглас бр.02/2022

Одлука по интерен оглас 03/2022

Интерен оглас бр. 03/2022 за унапредување на административен службеник – Советник за правни работи и постапување по прекршочни постапки, Одделение за правни работи и прекршочни постапки, Сектор за правни и административни работи – 1 извршител

Одлука за избор на кандидат по интерен оглас бр.03/2022

Одлука по интерен оглас 04/2022

Интерен оглас бр. 04/2022 за унапредување на административен службеник – Помошник раководител на сектор за правни и административни работи – 1 извршител

Одлука за неизбор на кандидат по Интерен оглас 04/2022

Интерен оглас 03/2022

Интерен оглас бр. 03/2022 за унапредување на административен службеник – Советник за правни работи и постапување по прекршочни постапки, Одделение за правни работи и прекршочни постапки, Сектор за правни и административни работи – 1 извршител

Интерен оглас 01/2022

ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 01/2022 за унапредување на административен службеник – Виш соработник за плаќања на достасани обврски и наплата на побарувања, Одделение за финансиски прашања

Ажуриран прирачник за општи и технички препораки за користење на ЕСЈН

Почитувани посетители, Ве известуваме дека Бирото за јавни набавки, го ажурираше прирачникот ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ ПРЕПОРАКИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЕСЈН ЗА ДОГОВОРНИ ОРГАНИ И ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОРИ.