Информации од јавен карактер

Службени лица при остварувањето на правото на слободен пристап до информации во Бирото за јавни набавки:

м-р Драгана Тасевска

Помлад соработник

е-пошта: dragana.nikoloska@bjn.gov.mk

тел: 02/3255-707

Виолета Душкоска

Раководител на Одделение

е-пошта: violeta.duskoska@bjn.gov.mk

——————————————————————————————————-

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РСМ“ бр.101/2019)

Листа на информации од јавен карактер со кои располага Бирото за јавни набавки

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Образец за жалба

Листа од 21 документ