Информации од јавен карактер

Службени лица при остварувањето на правото на слободен пристап до информации во Бирото за јавни набавки:

м-р Драгана Тасевска

Помлад соработнике-пошта: dragana.nikoloska@bjn.gov.mk

тел: 02/3255-707

Виолета Душкоска

Раководител на Одделение

е-пошта: violeta.duskoska@bjn.gov.mk

Барањето за пристап до информации од јавен карактер може да се поднесе усно, писмено или по електронски пат. Барањето усно може да се поднесе преку контакт на телефонските броеви на службените лица. Писмено барањето се доставува до архивата на БЈН или по електронски пат на е-маил адресите на службените лица за посредување со правата од слободен пристап до информации од јавен карактер. Како образец за доставување на барањето може да се користи барањето за пристап до информации од јавен карактер достапно на веб страницата на Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РСМ“ бр.101/2019)

Листа на информации од јавен карактер со кои располага Бирото за јавни набавки

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Образец за жалба

Листа од 21 документ


Годишни извештаи на Бирото за јавни набавки за пристап до информации од јавен карактер

Извештај 2015

Извештај 2016

Извештај 2017

Извештај 2018

Извештај 2019

Извештај 2020

Извештај 2021

Извештај 2022

Извештај 2023

Барања за пристап до информации од јавен карактер заедно со одговорите

Барања и одговори 2020

Барања и одговори 2021

Барања и одговори 2022

Барања и одговори 2023