Одлука по јавен оглас 01/2023

Јавен оглас бр.01/2023 за вработување на 1 (едно) лице на определено време за работното место соработник за нормативно-правни прашања во врска со електронските постапки, Сектор за следење на системот за јавните набавки, управување со ЕСЈН и развој на електронски алатки

Препораки и укажувања за користењето претходно искуство на економскиот оператор како елемент на критериумот квалитет

experience

Pретходното искуство на економските оператори, договорниот орган може да го утврди единствено како услов за докажување на професионалната и техничка способност на економските оператори, додека при оценување на квалитетот на понудата истото не може да биде предмет на бодување

Препораки и укажувања за користење е-Аукција

aukcija

Бирото за јавни набавки им укажува и им препорачува на договорните органи да го ограничат користењето на е-аукција, без оглед дали ќе користат најниска цена или најдобар однос помеѓу цената и квалитетот како критериум за избор на најповолна понуда.

Одлука по интерен оглас 05/2022

Интерен оглас бр. 05/2022 за унапредување на административен службеник – Помошник раководител на сектор за правни и административни работи – 1 извршител

Одлука за избор на кандидат по интерен оглас бр.05/2022

Објавен нов прирачник за истражување и анализа на пазарот за јавни набавки

Бирото за јавни набавки, Секторот за нормативна дејност, едукација и меѓународни односи изготви нов прирачник за истражување и анализа на пазарот за јавни набавки. Прирачникот може да го превземете на следниот линк

Јавен оглас 01/2023

Јавен оглас бр.01/2023 за вработување на 1 (едно) лице на определено време за работното место соработник за нормативно-правни прашања во врска со електронските постапки, Одделение за анализа на системот за јавни набавки, Сектор за следење на системот за јавните набавки, управување со ЕСЈН и развој на електронски алатки

Објавен Годишен план за реализација на едукацијата за јавни набавки за 2023 година

Бирото за јавни набавки на својата веб страна го објави Годишниот план за реализација на едукацијата за јавни набавки за 2023 година. Сите заинтересирани лица, може да се пријават за учество на обуки, според наставните програми во  определени термини за 2023 година.

Одлука по интерен оглас 01/2022

Интерен оглас бр. 01/2022 за унапредување на административен службеник – Виш соработник за плаќања на достасани обврски и наплата на побарувања, Одделение за финансиски прашања-1 извршител

Одлука за избор на кандидат по интерен оглас бр.01/2022