Објавен е Прирачник за измена на договорите

Бирото во соработка со својот Твининг партнер од Хрватска, изработи Прирачник за измена на договори и зголемување на цени во договори за јавни набавки во согласност со националното законодавство на Република Северна Македонија и европските најдобри пактики кој може да го преземете од нашата веб страница во делот Публикации/Прирачници за јавни набавки.

СООПШТЕНИЕ

Ве известуваме дека поради технички причини се откажува закажаната обука во термин 03.05.2022 година, според наставна програма за обука за лица за јавни набавки за продолжување на важноста на потврдата за лице за јавни набавки (обука за ресертификација).

Стратегија за унапредување на системот на јавните набавки за периодот 2022-2026 година

Објавена е Стратегијата за унапредување на системот на јавните набавки во Република Северна Македонија за периодот 2022-2026 година и Акциски план за спроведување на мерките и активностите од стратегијата за 2022 година.

Read more

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА ИНФОРМАЦИСКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ

Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2022 година, донесе Одлука за престанување на важењето на Одлуката за формирање на Национален совет за информациски и комуникациски технологии („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 200/19).

Read more

Обуки за економски оператори за новините на системот за јавни набавки во рамки на Твининг проектот „Зајакнување на функциите за буџетско планирање, извршување и внатрешна контрола“

Бирото за јавни набавки во рамки на Твининг проектот „Зајакнување на функциите за буџетско планирање, извршување и внатрешна контрола“(“Strengthening Budget Planning, Execution and Internal Control Functions”), организираше и одржа 2 еднодневни обуки за претставници од економските  оператори во периодот од 21.02.2022 – 22.02.2022 година.

Read more

СООПШТЕНИЕ

Бирото за јавни набавки организира и врши обука за едукација на службеници и  други стручни лица во врска со јавните набавки. При тоа Бирото е единствено надлежно да подготвува и спроведува едукација за јавни набавки и да издава потврди за положен испит за лице за јавни набавки.

ОБЈАВЕН ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЕДУКАЦИЈА ЗА 2022 ГОДИНА

Бирото за јавни набавки согласно своите надлежности го изготви Годишниот план за едукација за 2022 година.
Планот можете да го погледнете во продолжение.
Пријавувањето се врши исклучиво електронски, со пополнување на формата тука.

Јавен оглас за вработување

Бирото за јавни набавки објави јавен оглас за вработување на 1 (едно) лице на определено време до 31.12.2022 година, за работно место Соработник за нормативно-правни прашања во врска со електронските постапки,  Одделение за анализа на системот за јавни набавки, Сектор за следење на системот за јавните набавки и управување со ЕСЈН.

Read more

Изготвени се нови модели на Технички спецификации

Почитувани посетители, Ве информираме дека на веб страницата на Бирото за јавни набавки објавен е модел на Технички спецификации за набавка на уреди за печатење, изработен од Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ, и модел на Технички спецификации за набавка на услуги за осигурување на имот, изготвен во соработка со Стопанската комора … Read more