Што се јавните набавки?

Јавните набавки претставуваат процес на користење јавни средства од страна на одреден јавен орган, заради добивање надворешни ресурси, најчесто од комерцијални понудувачи. Со цел да се регулира ваквиот процес, а како дел од реформата на јавниот сектор и во однос на нашето идно членство во ЕУ, Македонија усвои модерен Закон за јавни набавки,кој е усогласен со директивите на ЕУ, а кој беше објавен во Службен весник на РМ, 136/07.

Законот за јавни набавки ги уредува сите главни аспекти на активностите за набавки на владините и јавните органи, и им обезбедува механизми со кои им се овозможува остварување на најдобрата вредност за вложените пари при набавка на стоки, услуги и работи. Тој ги дефинира главните методи на јавните набавки и фазите при нивна примена.