Новости

Објавување на огласи и известувања од законот за јавни набавки од областа на одбраната и безбедноста на ЕСЈН

На ЕСЈН е направен нов модул каде што може да се објавуваат обрасците од огласите и известувањата за постапките кои ќе се водат по законот за јавни набавки од областа на одбраната и безбедноста.

Read moreОбјавување на огласи и известувања од законот за јавни набавки од областа на одбраната и безбедноста на ЕСЈН

Мислење на Комисија за заштита на конкуренција

Komisija za zastita na konkurencija - mislenje

Мислење на Комисијата за заштита на конкуренција бр. 03-155/6 од 22.10.2019 година во врска со претставка поднесена од страна на ЕКО КЛУБ ДООЕЛ во однос на уловот за докажување на способност „економскиот оператор да поседува дозвола за оператор за инсталација за грење или согорување на медицински отпад“.

Одлуки за вработување по објавен јавен оглас

Novi vraboteni vo BJN

Одлуки за избор и невршење избор на кандидати за вработување на административни службеници во Министерство за финансии – Биро за јавни набавки објавен по пат на Јавен оглас број 79/2019.

Јавен повик

Бирото за јавни набавки на Република Македонија, врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) и Одлуката за давање на согласност за спроведување на постапка за избор … Read moreЈавен повик