Новости

Одлуки за вработување по објавен јавен оглас

Одлуки за избор и невршење избор на кандидати за вработување на административни службеници во Министерство за финансии – Биро за јавни набавки објавен по пат на Јавен оглас број 79/2019. 04_1239_1[2019]_image2019-08-13-143953 04_1252_1[2019]_image2019-08-14-15033904_1253_1[2019]_image2019-08-14-15041504_1254_1[2019]_image2019-08-14-15265704_1255_1[2019]_image2019-08-14-15264104_1256_1[2019]_image2019-08-14-15522704_1257_1[2019]_image2019-08-14-15524204_1258_1[2019]_image2019-08-14-16063204_1259_1[2019]_image2019-08-14-16061404_1260_1[2019]_image2019-08-14-16165504_1261_1[2019]_image2019-08-14-16222004_1262_1[2019]_image2019-08-14-162736

Јавен повик

Бирото за јавни набавки на Република Македонија, врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) и Одлуката за давање на согласност за спроведување на постапка за избор … Read moreЈавен повик

Известување од Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи на РМ

Комората на ТП и ТД за геодетски работи на РМ се обрати до Бирото за јавни набавки со барање да се сподели нивното укажување во однос на…