Новости

Важно известување – УЈП

Укажуваме на договорните органи (економските оператори), при спроведување на поедноставена отворена постапка да определуваат разумен рок во кој економскиот оператор чија понуда е оценета за најповолна ќе треба да ја достави документацијата за утврдување на способност, и истиот да изнесува најмалку 5 дена.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА БЈН

Во согласност со препораките и заклучоците на Владата на Република Северна Македонија за преземање на мерки за превенција и спречување на корона вирусот, Бирото за јавни набавки во рамки на своите можности ќе го прилагоди своето работење кон електронско постапување по предметите и мислењата

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЕДУКАЦИЈА

Имајќи ги предвид препораките и заклучоците на Владата на Република Северна Македонија за преземање на мерки за превенција и спречување на корона вирусот, Бирото за јавни набавки планираните обуки и испити за месец март ГИ ОТКАЖА. За термините во кои се презакажани ќе добиете навремено известување.

ПРЕГОВАРАЊЕ ЗА ПОСТАПКИ ПОВРЗАНИ СО ЕПИДЕМИЈАТА ОД COVID-19 ВИРУСОТ

Набавките во постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност, кои се диркетно поврзани со епидемијата од COVID-19 вирусот можат да ги реализираат без претходно да бараат мислење од Бирото за јавни набавки.

Мислење Дирекција за заштита на лични податоци

Бирото за јавни набавки писмено се обрати до Дирекцијата за заштита на личните податоци со цел да ги информира ЕО и ДО кои податоци се сметаат за лични податоци и на кој начин да се заштитат личните податоци на вработените/ангажирани лица.

Објавување на огласи и известувања од законот за јавни набавки од областа на одбраната и безбедноста на ЕСЈН

На ЕСЈН е направен нов модул каде што може да се објавуваат обрасците од огласите и известувањата за постапките кои ќе се водат по законот за јавни набавки од областа на одбраната и безбедноста.

Read moreОбјавување на огласи и известувања од законот за јавни набавки од областа на одбраната и безбедноста на ЕСЈН

Мислење на Комисија за заштита на конкуренција

Komisija za zastita na konkurencija - mislenje

Мислење на Комисијата за заштита на конкуренција бр. 03-155/6 од 22.10.2019 година во врска со претставка поднесена од страна на ЕКО КЛУБ ДООЕЛ во однос на уловот за докажување на способност „економскиот оператор да поседува дозвола за оператор за инсталација за грење или согорување на медицински отпад“.