Новости

Записник од 40 седница на Влада на РСМ

Владата во верска со мерките за рационализација на постапките за јавни набавки поради последиците од епидемијата со коронавирус – COVID-19, согласно Заклучокот од Триесет и третата седницана Владата одржана на 2 април 2020 година донесе повеќе заклучоци.

Уредба со законска сила за примена на законот за јавните набавки за време на вонредна состојба

За полагањето на испит за лице за јавни набавки, како и за важноста на потврдите за положен испит за лице за јавни набавки за време на траење на вонредната состојба ќе се применуваат одредбите на оваа уредба со законска сила.

Заклучок на Влада во врска со рационализација на постапките за јавни набавки

Записник од Триесет и третата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 02.04.2020 година во врска со мерките за рационализација постапките за јавни набавки поради последиците од епидемијата со Коронавирус – COVID 19.

Read moreЗаклучок на Влада во врска со рационализација на постапките за јавни набавки

Важно известување – УЈП

Укажуваме на договорните органи (економските оператори), при спроведување на поедноставена отворена постапка да определуваат разумен рок во кој економскиот оператор чија понуда е оценета за најповолна ќе треба да ја достави документацијата за утврдување на способност, и истиот да изнесува најмалку 5 дена.