Новости

Записник од 40 седница на Влада на РСМ

Владата во верска со мерките за рационализација на постапките за јавни набавки поради последиците од епидемијата со коронавирус – COVID-19, согласно Заклучокот од Триесет и третата седницана Владата одржана на 2 април 2020 година донесе повеќе заклучоци.

Уредба со законска сила за примена на законот за јавните набавки за време на вонредна состојба

За полагањето на испит за лице за јавни набавки, како и за важноста на потврдите за положен испит за лице за јавни набавки за време на траење на вонредната состојба ќе се применуваат одредбите на оваа уредба со законска сила.

Заклучок на Влада во врска со рационализација на постапките за јавни набавки

Записник од Триесет и третата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 02.04.2020 година во врска со мерките за рационализација постапките за јавни набавки поради последиците од епидемијата со Коронавирус – COVID 19.

Read moreЗаклучок на Влада во врска со рационализација на постапките за јавни набавки

Важно известување – УЈП

Укажуваме на договорните органи (економските оператори), при спроведување на поедноставена отворена постапка да определуваат разумен рок во кој економскиот оператор чија понуда е оценета за најповолна ќе треба да ја достави документацијата за утврдување на способност, и истиот да изнесува најмалку 5 дена.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА БЈН

Во согласност со препораките и заклучоците на Владата на Република Северна Македонија за преземање на мерки за превенција и спречување на корона вирусот, Бирото за јавни набавки во рамки на своите можности ќе го прилагоди своето работење кон електронско постапување по предметите и мислењата

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЕДУКАЦИЈА

Имајќи ги предвид препораките и заклучоците на Владата на Република Северна Македонија за преземање на мерки за превенција и спречување на корона вирусот, Бирото за јавни набавки планираните обуки и испити за месец март ГИ ОТКАЖА. За термините во кои се презакажани ќе добиете навремено известување.

ПРЕГОВАРАЊЕ ЗА ПОСТАПКИ ПОВРЗАНИ СО ЕПИДЕМИЈАТА ОД COVID-19 ВИРУСОТ

Набавките во постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност, кои се диркетно поврзани со епидемијата од COVID-19 вирусот можат да ги реализираат без претходно да бараат мислење од Бирото за јавни набавки.

Мислење Дирекција за заштита на лични податоци

Бирото за јавни набавки писмено се обрати до Дирекцијата за заштита на личните податоци со цел да ги информира ЕО и ДО кои податоци се сметаат за лични податоци и на кој начин да се заштитат личните податоци на вработените/ангажирани лица.