Објавен е Прирачник за измена на договорите

Бирото во соработка со својот Твининг партнер од Хрватска, изработи Прирачник за измена на договори и зголемување на цени во договори за јавни набавки во согласност со националното законодавство на Република Северна Македонија и европските најдобри пактики кој може да го преземете од нашата веб страница во делот Публикации/Прирачници за јавни набавки.

СООПШТЕНИЕ

Ве известуваме дека поради технички причини се откажува закажаната обука во термин 03.05.2022 година, според наставна програма за обука за лица за јавни набавки за продолжување на важноста на потврдата за лице за јавни набавки (обука за ресертификација).

СООПШТЕНИЕ

Бирото за јавни набавки организира и врши обука за едукација на службеници и  други стручни лица во врска со јавните набавки. При тоа Бирото е единствено надлежно да подготвува и спроведува едукација за јавни набавки и да издава потврди за положен испит за лице за јавни набавки.

ОБЈАВЕН ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЕДУКАЦИЈА ЗА 2022 ГОДИНА

Бирото за јавни набавки согласно своите надлежности го изготви Годишниот план за едукација за 2022 година.
Планот можете да го погледнете во продолжение.
Пријавувањето се врши исклучиво електронски, со пополнување на формата тука.

Интерен оглас

Бирото за јавни набавки објави интерен оглас за унапредување на административен службеник на работното место Помошник раководител на сектор за контрола. Огласот може да се прегледа на следниот линк.

Обуки за договорни органи во рамки на Твининг проектот „Зајакнување на функциите за буџетско планирање, извршување и внатрешна контрола“

Obuka Tvining BJN

Бирото за јавни набавки во рамки на Твининг проектот „Зајакнување на функциите за буџетско планирање, извршување и внатрешна контрола“(“Strengthening Budget Planning, Execution and Internal Control Functions”), организираше и одржа 3 еднодневни обуки во период од 30.11.2021 – 02.12.2021 година.