Објавен блог за концептот на Црвени знаменца и можностите на ЕСЈН на веб-страната на Светска Банка

Светска банка дава голема поддршка на развојот на системот на јавните набавки во целост, како и развојот на Црвените знаменца на ЕСЈН. На нивната веб-страна објавен е блог со наслов: Транспарентни и фер јавни набавки: Искуството на Северна Македонија. До Блогот може да пристапите на следниот линк

Учество на 9-та Конференција на Азиската-тихоокеанска мрежа за Електронски јавни набавки

Во периодот 18-20 Октомври во Тбилиси, Р. Грузија, се одржа конференција организирана од Азиската банка за развој (АБР) и Светска Банка (СБ), за електронските јавни набавки и електронските алатки кои се користат во јавните набавки на глобално ниво. На конференцијата своја презентација имаа Марија Јованоска и Горан Давидовски, како претставници на Бирото за јавни набавки … Read more

Република Северна Македонија е 49 земја членка на Спогодбата за јавни набавки на СТО

wto gpa

На 30 октомври 2023 година влезе во сила Инструментот за ратификација на Одлуката за пристапување на Република Северна Македонија во Спогодбата за јавни набавки на Светската трговска организација.

Правилник за програмата за едукација, планирањето, начинот на спроведување на едукацијата и испитот, начинот на издавање и продолжување на важноста на потврдата за положен испит за лице за јавни набавки

Правилник за програмата за едукација, планирањето, начинот на спроведување на едукацијата и испитот, начинот на издавање и продолжување на важноста на потврдата за положен испит за лице за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.64/19)

Правилник за изменување на правилникот за програмата за едукација, планирањето, начинот на спроведување на едукацијата и испитот, начинот на издавање и продолжување на важноста на потврдата за положен испит за лице за јавни набавки

(“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.221/23)

Интерно упатство за подготовка и спроведување на едукација за јавни набаваки

Интерно упатство за подготовка и спроведување на обука за обучувачи за јавни набавки

Објавени видео туторијали за користење на е-Пазар за набавки од мала вредност

video tutorijali za e-pazar

Со задоволство Ви соопштуваме дека Бирото за јавни набавки, Секторот за следење на системот за јавни набавки, управување со ЕСЈН и развој на електронски алатки објави видео туторијали на својот YouTube канал за користење на Електронскиот пазар за набавки од мала вредност

Прирачник за критериумите избор на економски најповолна понуда (ЕНП) во согласност со националното законодавство на Република Северна Македонија и добрите европски практики

Прирачник за критериумите избор на економски најповолна понуда (ЕНП)  во согласност со националното законодавство на Република Северна Македонија и добрите европски практики

Одлука за избор по интерен оглас 01/2023

Интерен оглас бр. 01/2023 за унапредување на административен службеник – Раководител на одделение за едукација, одделение за едукација, Сектор за нормативна дејност, едукација и меѓународни односи – 1 извршител

Одлука за избор по интерен оглас 01-2023 за унапредување на административен службеник во Биро за јавни набавки

Интерен оглас 01/2023

Интерен оглас бр. 01/2023 за унапредување на административен службеник – Раководител на одделение за едукација, одделение за едукација, Сектор за нормативна дејност, едукација и меѓународни односи – 1 извршител

Интерен оглас бр. 01/2023 за унапредување на административен службеник во Биро за јавни набавки