Објаснувачкиот скрининг за Поглавје 5 – Јавни набавки

Објаснувачки скрининг за поглавје 5 - Јавни набваки

На 15 септември 2022 година во Брисел започна објаснувачкиот скрининг како дел од преговорите за пристапување на Република Северна Македонија во ЕУ. Објаснувачкиот скрининг започна со Поглавје 5 – Јавни набавки кое според новата методологија за преговори припаѓа во првиот кластер Фундаменти.

Прашања за проверка на знаењето

Бирото за јавни набавки со цел да ви овозможи да го проверите знаењето кое го имате стекнато на обуката која сте ја посетиле, изготви прашања за проверка на знаењата.
Пеку овие прашања ќе можете да проверите какво е вашето стекнато знаење и истовремено истото да го надополните и проширите.

Објавена Граѓанска брошура за јавни набавки

Бирото за јавни набавки изготви „Граѓанска брошура“ со цел на транспарентен, едноставен и разбирлив начин да ги претстави на граѓаните и пошироката јавност суштината и системот на јавните набавки, значајноста на јавните набавки во економијата, како и улогата на Бирото за јавни набавки.

Објавен е Прирачник за измена на договорите

Бирото во соработка со својот Твининг партнер од Хрватска, изработи Прирачник за измена на договори и зголемување на цени во договори за јавни набавки во согласност со националното законодавство на Република Северна Македонија и европските најдобри пактики кој може да го преземете од нашата веб страница во делот Публикации/Прирачници за јавни набавки.

СООПШТЕНИЕ

Ве известуваме дека поради технички причини се откажува закажаната обука во термин 03.05.2022 година, според наставна програма за обука за лица за јавни набавки за продолжување на важноста на потврдата за лице за јавни набавки (обука за ресертификација).