Прирачник за резервирани договори

Со современите меѓународни правила, вклучително и европското законодавство, особено внимание се посветува на стратешко користење на јавните набавки за постигнување на важни општествени цели – зелени набавки, социјални аспекти во набавките, иновативност и поттикнување на учество на малите и средни претпријатија.

Бирото за јавни набавки ве поканува на „Ден на отворени врати”, за договорни органи и економски оператори, на 9 и 12 април 2024 година

Бирото за јавни набавки организира „Денови на отворени врати“ со договорни органи и економски оператори, на кои ќе се разменат мислења, знаења и искуства од спроведувањето на Законот за јавните набавки, со цел идентификување на слабостите и планирање на соодветни активности за подобрена примена во иднина.

Успешно одржана работилница за придобивките од имплементацијата на индикаторите за црвени знаменца во јавните набавки

red_flags_icon

На 27-ми и 28-ми февруари 2024 година се одржа работилница за придобивките од имплементацијата на индикаторите за црвени знаменца во јавните набавки. Овој настан се организираше во хотел Мериот, Скопје, и беше организиран од Светска банка во соработка со Бирото за јавни набавки (БЈН). На работилницата присуствуваа различни стручњаци од областа на јавните набавки, меѓународни … Read more

Нови ажурирани електронски обрасци на ТЕД

Почитувани, Објавувањето на огласите за јавни набавки  во Службено Гласило на ЕУ (во согласност со член 41, став 3 од Законот за јавни набавки, Службен весник на РМ бр. 24/19 и Службен весник на РСМ бр. 87/21), почнувајќи од 29.01.2024 година се врши со користење на нови ажурирани електронски обрасци кои се достапни на истата … Read more

Извадок од дадените мислења во 2023 година

Бирото за јавни набавки – Сектор за нормативна дејност, едукација и меѓународни односи, во делот Одговори на прашања/Дадени мислења објави извадок од дадените мислења во 2023 година, во врска со одредбите и примената на Законот за јавните набавки

Мислења 2023

Видео туторијал за објава на огласи на ТЕД

ТЕД (Tenders Electronic Daily) е онлајн верзија на „Додатокот на Службениот весник“ на ЕУ, посветен на европските јавни набавки. Во Законот за јавните набавки во член 41 став 3 е предвидено огласот за јавна набавка и огласот за конкурс за избор на идејно решение да се објавува и во Службеното гласило на Европската унија, доколку … Read more