Белешка за алатки за постапување против незаконски договарања

Бирото за јавни набавки објави „Белешка за алатки за постапување против незаконски договарања во јавните набавки и упатства за примена на причините за исклучување“.

БЕЛЕШКА за алатки за постапување против незаконски договарања во јавните набавки и упатства за примена на причините за исклучување

БЕЛЕШКА за алатки за постапување против незаконски договарања во јавните набавки и упатства за примена на причините за исклучување

Известување за постапување во врска со одлуки на владата на РСМ за „замрзнување“ на цени на одредени производи

Владата на Република Северна Македонија донесе Одлуки за определување највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало и обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед.