25 maj 2017

 

Raport përfundimtar për auditimin e performancës

 

Efikasiteti i politikave dhe instrumenteve në sistemin e prokurimit publik dhe procedurën për dhënien e pëlqimit për publikimin e një thirrjeje publike për oferta

 

përmbajtja / Analiza e shteteve të huaja / Raporti nga auditori shtetëror-Efikasiteti i politikave dhe instrumenteve në sistemin e prokurimit publik.pdf

 

2017/05/15

 

Raporti i SIGMA – Shqyrtimi i sistemit të prokurimit publik

 

Raporti i SIGMA-s – Përmbledhje e Sistemit të Prokurimit Publik në vitin 2016

 

30.05.2012

 

Vlerësimi i SIGMA i Sistemit të Prokurimit Publik, Koncesionit dhe Partneritetit Publiko Privat në Maqedoni në 2011 (Rishikimi i Panelit)

 

Raporto JN

2017/09/28

Raport mbi aktivitetet e Byrosë së Furnizimit Publik në funksionimin e sistemit të prokurimit publik në vitin 2016

Raport për vitin 2016

2016/06/13

Raport mbi aktivitetet e Byrosë së Furnizimit Publik në funksionimin e sistemit të prokurimit publik në vitin 2015

Raport për 2015

2015/06/03

Raport mbi aktivitetet e Byrosë së Furnizimit Publik në funksionimin e sistemit të prokurimit publik në vitin 2014

Raport për vitin 2014

04.08.2014

Raport mbi aktivitetet e Byrosë së Prokurimit Publik në funksionimin e sistemit të prokurimit publik në vitin 2013

Raport për vitin 2013

13.05.2013

Raport mbi aktivitetet e Byrosë së Prokurimit Publik në funksionimin e sistemit të prokurimit publik në vitin 2012

Raporti për vitin 2012

21.08.2012

Raport mbi aktivitetet e Byrosë së Prokurimit Publik në realizimin dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik në vitin 2011

Raporti për vitin 2011

30.05.2012

Raport mbi aktivitetet e Byrosë së Prokurimit Publik në realizimin dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik në vitin 2010

Raporti 2010

30.05.2012

Raport mbi aktivitetet e Byrosë së Prokurimit Publik në realizimin dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik në vitin 2009

Raporti 2009

30.05.2012

Raport mbi aktivitetet e Byrosë së Prokurimit Publik në realizimin dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik në vitin 2008

Raporti 2008

30.05.2012

Raport mbi aktivitetet e Byrosë së Prokurimit Publik në realizimin dhe funksionimin e sistemit të prokurimit publik në vitin 2007

Raporti 2007

2018/09/01
Programi i Reformës së Menaxhimit të Financave Publike 2018-2021
Programi i Reformës së Menaxhimit të Financave Publike 2018-2021

2017/01/16
Plani vjetor i Prokurimit Publik në vitin 2017 të Byrosë së Furnizimeve Publike
Për të respektuar aktivitetet e dakorduara të cilët janë të parapara në Planin e Veprimit për Partneritetin të Hapur Qeveritar 2014-2016, Byroja e Furnizimeve Publike publikon Planin Vjetor të Prokurimit Publik për vitin 2017:
Plani vjetor i Prokurimit Publik në vitin 2017 të Byrosë së Furnizimeve Publike.

2016/01/20
Draft Strategjia për Zhvillimin e Sistemit Elektronik të Prokurimit Publik në Republikën e Maqedonisë 2016-2020
Draft Strategjia për Zhvillimin e Sistemit Elektronik të Prokurimit Publik në Republikën e Maqedonisë 2016-2020

2016/01/15
Plani vjetor i Prokurimit Publik në vitin 2016 të Byrosë së Furnizimeve Publike
Për të respektuar aktivitetet e dakorduara të parapara në Planin e Veprimit për Partneritetin e Hapur Qeveritar 2014-2016, Byroja e Furnizimeve Publike publikon Planin vjetor të Prokurimit Publik për 2016:
Plani vjetor i Prokurimit Publik në vitin 2016 të Byrosë së Prokurimit Publik

07.10.2013
Prioritetet strategjike të BFP për zhvillimin e sistemit të prokurimit publik 2014-2018
Prioritetet strategjike të BFP për zhvillimin e sistemit të prokurimit publik 2014-2018

30.05.2012
Strategjia e Byros së Furnizimeve Publike për zhvillimin e sistemit të prokurimit publik 2010-2012
Strategjia e Byros së Furnizimeve Publike për zhvillimin e sistemit të prokurimit publik 2010-2012

21.08.2012

 

Modeli i kontratës së prokurimit publik për shërbimet e telefonisë celulare

 

Modeli i kontratës së prokurimit publik për shërbimet e telefonisë celulare

 

30.05.2012

 

Kontratë model për prokurimin publik të shërbimeve për përgatitjen e një programi kompjuterik

 

Kontratë model për prokurimin publik të shërbimeve për përgatitjen e një programi kompjuterik

 

30.05.2012

 

Modeli i një kontrate për prokurimin publik të punimeve

 

Modeli i një kontrate për prokurimin publik të punimeve

 

30.05.2012

 

Modeli i Kontratës për Prokurimin Publik të Mallrave

 

Modeli i Kontratës për Prokurimin Publik të Mallrave

2016/03/29

Deklarata e mosekzistimit të një konflikti interesi

Deklarata e mosekzistimit të një konflikti interesi

2015/03/23

Procedura e hapur

Procedura e hapur në formë letre

Procedura e hapur në formë elektronike

27.10.2014

Procedura e tenderimit

Kërkesa për mbledhjen e ofertave në formë letre

Kërkesa për ofertim në formë elektronike

13.06.2014

Deklarata e pavarur e ofertës

Deklarata e pavarur e ofertës

09.01.2014

Modele për blerje individuale

Telefonia mobile

Telefonia fikse

Shërbimet e sigurimit

Energjia elektrike

30.05.2012

Dokumente të reja për përcaktimin e gjendjes personale

Regjistri Qendror filloi lëshimin e pesë dokumenteve të reja për përcaktimin e gjendjes personale të operatorëve ekonomik në përputhje me ndryshimet dhe plotësimet e fundit të LFP-së. Shembuj të dokumenteve të reja mund të gjenden më poshtë.

Ndalimi i sanksioneve për kundërvajtje për të kryer një aktivitet ose detyrë profesioni

Ndalimi i përkohshëm për të kryer një aktivitet të caktuar

Dënim i përkohshëm i ndalimit të përkohshëm për kryerjen e një aktiviteti të caktuar

Ndëshkimi i varur është një ndalim i përhershëm për kryerjen e një aktiviteti të caktuar

Dënimi tjetër për pjesëmarrje në procedurat e thirrjes publike që japin kontrata për JN dhe PP

2018/06/03
Vendimi për ndërprerjen e vlefshmërisë së Tarifës në shumën e tarifave për kërkesën e paraqitur për marrjen e pëlqimit dhe për dhënien e mendimit të ekspertit
Vendimi për ndërprerjen e vlefshmërisë së Tarifës në shumën e tarifave për kërkesën e paraqitur për marrjen e pëlqimit dhe për dhënien e mendimit të ekspertit

2018/01/18
Rregullorja për ndërprerjen e vlefshmërisë së Rregullores për formën dhe përmbajtjen e dokumenteve standarde të tenderit dhe specifikimet teknike standarde
Rregulloren për ndërprerjen e vlefshmërisë së Rregullores për formën dhe përmbajtjen e dokumenteve standarde të tenderit dhe specifikacionet teknike standarde dhe mënyrën e përdorimit të tyre nga autoritetet kontraktuese

13.02.2014
Udhëzimet e brendshme për arsimin e prokurimit publik
Ndryshime në Udhëzimet e Brendshme për Përgatitjen dhe Zbatimin e Edukimit të Furnizimit  Publik nga Byroja e Prokurimit Publik – 2014/02/15
Ndryshimet në Udhëzimet e Brendshme për Përgatitjen dhe Zbatimin e Edukimit të Furnizimit Publik nga Byroja e Prokurimit Publik – 10/7/2015
Ndryshime në Udhëzimet e Brendshme për mënyrën e organizimit dhe kryerjes së provimit për pjesëmarrësit në edukimin e furnizimit publik
Një udhëzues i brendshëm për shpërndarjen e përmbajtjeve të përshkruara nga Programi i Edukimit të Furnizimit Publik nga ana e trajnerëve
Udhëzime të brendshme për përgatitjen dhe zbatimin e edukimit
Udhëzime të brendshme për mënyrën e organizimit dhe kryerjes së provimit
Modifikimi i Udhëzimeve të Brendshme për mënyrën e organizimit dhe kryerjes së provimit
Udhëzime të brendshme për punën e anëtarëve të komisionit
Modifikimi i Udhëzimeve të Brendshme për mënyrën e organizimit dhe kryerjes së provimit për pjesëmarrësit në edukimin e prokurimit publik
Ndryshimet në Udhëzimet e Brendshme për Përgatitjen dhe Zbatimin e Edukimit të Furnizimit Publik nga Byroja e Prokurimit Publik

04.02.2014
Rregullorja për mënyrën e përdorimit të sistemit elektronik të Furnizimit publik
Rregullorja për mënyrën e përdorimit të sistemit elektronik të Furnizimit publik

10.10.2012
Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e formës së raportit të procedurës së kryer
Rregulla mbi formën dhe përmbajtjen e formës së raportit të procedurës së zhvilluar është bashkëngjitur. Shablloni për raportin dhe udhëzimet për plotësimin e tij jepet këtu
Rregullorja për raportin e procedurës së kryer (.doc)
Rregullorja për ndryshimin e Rregullores për formën dhe përmbajtjen e formës së raportit të procedurës së zhvilluar
Rregullorja për ndryshimin e Rregullores për formën dhe përmbajtjen e formës së raportit të procedurës së zhvilluar
Mostrat

09.10.2012
Rregullorja për ndryshimin e Rregullores për formën dhe përmbajtjen e formës së raportit të procedurës së zhvilluar.
Rregullorja për ndryshimin e Rregullores për formën dhe përmbajtjen e formës së raportit të procedurës së zhvilluar.

13.09.2012
Rregullore për formën dhe përmbajtjen e formularit të thirrjes për krijimin e një sistemi kualifikimi
Rregullore për formën dhe përmbajtjen e formularit të thirrjes për krijimin e një sistemi kualifikimi

13.09.2012
Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e njoftimit të kandidatëve apo ofertuesve për vendimet që kanë të bëjnë me parakualifikimin e kryer
Rregullore për formën dhe përmbajtjen e njoftimit të kandidatëve apo tenderuesve për vendimet që kanë të bëjnë me parakualifikimin

05.06.2012
Raporti i procedurës së kryer
Dialogu konkurrues

2018/02/22
Teksti i konsoliduar i LFP-së – versioni i punës – shkurt 2017
Teksti i konsoliduar i LFP-së – versioni i punës – shkurt 2017

17/11/2017
Amendim i Ligjit për Prokurim Publik
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për furnizim publik (Gazeta zyrtare e RM-së 165/17)

2016/07/14
Teksti i konsoliduar i LPP-së – versioni i punës – korrik 2016
Teksti i konsoliduar i LFP-së – versioni i punës – korrik 2016

2016/07/14
Ndryshime në Ligjin për Furnizime Publike
Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 120/16
Ndryshimet në Ligjin e Furnizime Publike (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 120/16)

2016/02/16
Ndryshime dhe plotësime në Ligjin për Furnizim Publik
Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 27/2016.
Ligji për ndryshimin e LFP Fig. Gazeta e Republikës së Maqedonisë nr. 27/16

14/12/2015
Teksti i konsoliduar i LFP-së – versioni i punës – nëntor 2015
PFB për të lehtësuar zbatimin e Ligjit për Furnizim Publik të përgatisë një tekst të rishikuar të ligjit, një version të punës, e cila inkorporon dhe ndryshimet e fundit në ligjin i publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë nr. 192/2015.
Teksti i konsoliduar i Ligjit për Furnizime Publike.

2015/05/20
Ndryshime në Ligjin për Furnizime Publike
Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 78/2015
Ndryshime në Ligjin për Prokurimin Publik

2015/03/03
I publikuar teksti i rishikuar i Ligjit për Furnizim Publik
Teksti i konsoliduar i Ligjit për Furnizim Publik

12.12.2014
Teksti i konsoliduar i Ligjit për Furnizim Publik – versioni i punës
Teksti i konsoliduar i Ligjit për Furnizim Publik – versioni i punës