Çfarë janë furnizimet publike?

Furnizimet publike paraqesin një proces të përdorimit të fondeve publike nga një autoritet publik i caktuar, me qëllim marrjen e burimeve të jashtme, më së shpeshti nga ofertuesit komercial. Me qëllim për tu rregulluar ky proces, si pjesë e reformës së sektorit publik dhe në drejtim të antarsimit tonë të ardhëm në BE, Maqedonia ka miratuar një ligj modern mbi furnizimet publike, i cili është në përputhje me direktivat e Besë, i cili u botua në gazetë zyrtare të Republikës së Maqedonisë me nr 136/07.

Ligji për furnizime publike rregullon të gjithë aspektet kryesore të aktiviteteve të prokurimit të qeverisë dhe autoriteteve publike, dhe ju siguron mekanizma që ju mundëson atyre të arrijnë vlerën më të mirë gjatë investimint të parave mbi sigurimin e mallrave, shërbimeve dhe punëve. Ai i përcakton metodat kryesore të prokurimit publik si dhe fazat e zbatimit të tyre.

• Ligji për Prokurimin Publik
• Aktet nënligjore
• Rregulloret e BE
• Terminologjia