Një sistem i thjeshtë i bazuar në ueb për përdorimin, i cili mundëson zbatimin e prokurimit publik në formë elektronike në Republikën e Maqedonisë.

SEFP mundëson tregtimin elektronik ndërmjet autoriteteve kontraktuese (furnizuesve) në Republikën e Maqedonisë dhe operatorëve ekonomik vendas dhe të huaj (ofertuesit).

Me përdorimin e SEFP eliminohet puna me dokumente letre dhe siguron efikasitet dhe ekonomi më të madhe në zbatimin e procedurave për dhënien e kontratës së prokurimit publik.

lidhje me sistemin …