Информации од јавен карактер

Информации од јавен карактер

Службени лица при остварувањето на правото на слободен пристап до информации во Бирото за јавни набавки:

м-р Драгана Тасевска

Помлад соработник

е-пошта: dragana.nikoloska@bjn.gov.mk

тел: 02/3255-707

м-р Фросина Дониновска Сусинов

Помлад соработник

е-пошта: frosina.doninovska@bjn.gov.mk

тел: 02/3255-704

——————————————————————————————————-

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Листа на информации од јавен карактер со кои располага Бирото за јавни набавки

Листа од 21 документ

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Образец за жалба