Листа од 21 документ

Листа од 21 документ

Информација   Линк
Стратешки план http://www.bjn.gov.mk/category/strateshki-dokumenti/
Буџет http://www.bjn.gov.mk/bu-et-na-b-n/
Усвоени извештаи за реализација на Буџетот http://www.bjn.gov.mk/bu-et-na-b-n/
Ревизорски извештаи
План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања http://www.bjn.gov.mk/godishen-plan/

http://www.bjn.gov.mk/oglasi/

http://www.bjn.gov.mk/izvestuva-a/

Правилник за внатрешна организација Правилник за внатрешна организација на Бирото за јавни набавки
Органограм за внатрешна организација Органограм за внатрешна организација
Правилник за систематизација на работните места Правилник за систематизација на работните места во Бирото за јавни набавки
Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон http://www.bjn.gov.mk/za-nas/
Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти http://www.bjn.gov.mk/category/zakon-za-avni-nabavki/

http://www.bjn.gov.mk/category/podzakonski-akti/

http://www.bjn.gov.mk/category/propisi-na-eu/

Обрасци што се користат при доставување на поднесоци до Бирото за јавни набавки Годишен план за јавни набавки

Барање на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас

Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти Тарифник за висината на надоместоците за користење на Електронскиот систем за јавни набавки

Тарифник за висината на надоместоците за едукација за јавни набавки

Листа на информации од јавен карактер:
Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер м-р Драгана Тасевска

Помлад соработник

е-пошта: dragana.nikoloska@bjn.gov.mk

тел: 02/3255-707

м-р Фросина Дониновска Сусинов

Помлад соработник

е-пошта: frosina.doninovska@bjn.gov.mk

тел: 02/3255-704

Правилник за заштитено внатрешно пријавување Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор
Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон м-р Билјана Ристески

Помлад соработник

е-пошта: biljana.risteski@bjn.gov.mk

тел: 02/3255-716

Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања 023-255-689

info@bjn.gov.mk

Листа на активни регистри http://education.bjn.gov.mk/education.bjn.gov.mk/Registar
Биографии од министерот и директорот на органот на државна управа http://www.bjn.gov.mk/ministier.nspx

http://www.bjn.gov.mk/diriektor.nspx

Најава на месечни настани – on line календар http://www.bjn.gov.mk/novosti.nspx

http://www.bjn.gov.mk/plan_za_iedukatsija.nspx